lida terazi ankara escort beylikdüzü escort lida sitesi istanbul escort Premium WordPress Theme Nulled dizi izle makam odası gürpınar escort avcılar escort bakırköy escort Заклади культури
Заклади культури Печать
 

* * *

Всі заклади культури міста працюють відповідно до Законів України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про археологічну спідщину", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про музеї та музейну справу", "Про освіту", "Про позашкільну освіту" та інших законодавчих актів держави, а також на підставі Статутів закладів. До вашої уваги Статути заклідв культури міста Конотоп.

* * * 

СТАТУТ
КОНОТОПСЬКОГО
МІСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

ім. О.М.Лазаревського

Місце знаходження: вул. Садова, 2

м. Конотоп Сумська область

41600

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Конотопський міський краєзнавчий музей ім.. О.М.Лазаревського (далі музей), заснований Конотопською міською радою, є неприбутковим комунальним закладом культури і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні уповноваженого радою органу - відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі відділ культури і туризму).

1.2. Музей - це культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток історії, природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини.

1.3. Основними напрямками музейної діяльності є: культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, пам’ятко охоронна та реставраційна робота.

З цією метою музей:

а)   вивчає історію і природу краю для подальшого комплектування фондів
музейними предметами, документуючи ці процеси;

б) вивчає, зберігає музейні предмети;

в) створює експозиції, стаціонарні і пересувні виставки, на основі яких
проводить культурно-освітню та науково-дослідну роботу, поширює знання про свій край.

1.4. Музей має науково-експозиційні, виставкові  зали відповідно до профілю діяльності та два відділи – музей авіації та музей-садиба М.І.Драгомирова,  що діють згідно з законом України «Про музеї та музейну справу».

1.5. Рішення про створення, напрямки діяльності музею приймає його засновник.

1.6. Музей діє на підставі цього Статуту, керується в своїй діяльності чинним законодавством України, іншими законодавчими актами та нормативними документами, що регламентують діяльність музейних закладів, рішеннями Конотопської міської ради, а також наказами відділу культури і туризму.

Для здійснення завдань і повноважень, встановлених цим Статутом, музей має право за власною ініціативою приймати рішення, що не суперечать чинному законодавству.

1.7. Музей функціонує у відповідності із Законом України "Про музеї та музейну справу", користується правами юридичної особи, має печатку і штамп встановлених зразків.

1.8. В своїй діяльності музей користується законодавством і всією сукупністю діючих правових норм, що регулюють діяльність музею.

1.9. Музей розташований за адресою: 41600, місто Конотоп, вулиця Садова, 2.

1.10. Музей є науково-методичним центром для інших музеїв міста та району, надає їм науково-методичну допомогу, забезпечує координацію їх діяльності на території міста та району.

1.11. Фонди музею є комунальною власністю Конотопської міської ради і одночасно складовою частиною Державного музейного фонду України і знаходяться під державною охороною.

Відповідно до "Основ законодавства України про культуру" експонати музею роздержавленню і приватизації не підлягають.

1.12. Користування музеєм відвідувачами здійснюється на платній основі.

1.13. Надані музею права використовуються ним в інтересах розвитку музейної справи в місті.

І.14. Переміщення музею з приміщень, які він займає, а також використання (часткове використання) його приміщень не за прямим призначенням, може бути допущене виключно в особливому винятку, за рішенням власника - Конотопської міської ради.

1.15. 3міни та доповнення до даного Статуту вносяться за рішенням міської ради у відповідності з чинним законодавством.

1.16. Музей має право створювати філії, відділи та інші структурні підрозділи.

 

2. КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЄМ. ЗВІТНІСТЬ. КОШТИ.

 2.1. Очолює музей директор. Директор краєзнавчого музею призначається і звільняється завідувачем відділу культури і туризму за погодженням з міським головою. Директор музею діє на принципах єдиноначальності, організовує всю його роботу і несе відповідальність за діяльність музею перед відділом культури і туризму та трудовим колективом музею. Директор музею самостійно вирішує питання діяльності музею, за винятком віднесених Статутом до компетенції інших органів управління даного музею. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність директора музею.

2.2. Музей здійснює свою діяльність у відповідності з перспективними і річними планами роботи, затвердженими відділом культури і туризму. Музей щорічно складає статистичний і текстовий звіт про свою роботу не пізніше 15 січня і направляє його в управління культури і туризму облдержадміністрації, копію – у відділ культури і туризму.

2.3. Кошти музею складаються:

а)    із асигнувань, що відпускаються за кошторисом із бюджету
Конотопської міської ради;

б) із спеціальних коштів, що отримує музей від надання платних послуг;

в) інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.4. При директору музею постійно діє як дорадчий орган науково-методична рада музею, до якої входять окрім директора та працівника музею представники культурно-освітніх закладів міста та району, громадський актив музею.

2.5. При директору музею діє фондово-закупівельна комісія, функції якої визначені окремою інструкцією.

2.6. 3 метою підвищення кваліфікації керівників громадських музеїв міста та району, керівництво музею проводить наради, семінари, конференції, організовує вивчення літератури з питань краєзнавства, залучається до заходів, що організовуються Міністерством культури і туризму України, відділом культури і туризму Конотопської міської ради, управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

2.7. Музейні працівники і технічний персонал призначаються директором. Директор вживає заходів щодо матеріального і морального  заохочення працівників і накладає на них  дисциплінарні стягнення   у відповідності з діючим законодавством.

2.8. У відсутності директора музею право підпису музейної та іншої  документації за його наказом має інший працівник музею.

2.9. В керівництві справами музею директор діє від імені музею, представляє його в установах і організаціях, в тому числі іноземних, в межах своєї  компетенції розпоряджається майном музею, укладає договори, у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом відкриває в установах банків розрахункові рахунки, видає доручення, користується правом розпорядження коштами музею, видає накази і розпорядження для всіх працівників музею.

2.10. Директор забезпечує дотримання режиму робочого часу, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки виробничої санітарії на підставі діючих положень, інструкцій і правил.

2.11. Фінансування музею здійснюється за рахунок міського бюджету. Бюджетні асигнування та позабюджетні кошти не підлягають вилученню.

2.12. Додатковими джерелами фінансування музею є:

-   обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів постійних експозицій, виставок на територіях та у приміщенні музею;

-   проведення фото- і відео зйомок окремих експонатів або всієї експозиції виставки, території та об’єктів музею та його відділів;

-   виготовлення та продаж рекламних видань, інших друкованих матеріалів та рекламної продукції про фонди і діяльність музею в установленому порядку, тиражування в установленому порядку записів на оптичних та магнітних носіях, а також сувенірних виробів, значків тощо;

-   роздрібна торгівля сувенірами, виробами народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва;

-   фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, музейних експонатів, документів з фондів музею;

-   проведення симпозіумів, науково-практичних конференцій, виставок тощо;

-   проведення культурно-мистецьких заходів: театралізованих свят, конкурсів, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва, показ слайдо-кінопрограм;

-   розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій;

-   проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи культурних цінностей;

-   ремонт в реставрація творів (виробів) образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, друкованих видань, палітурні роботи, атрибуція пам’яток історії та культури, які перебувають в особистих колекціях і збірках;

-   надання підприємствам, установам і організаціям в оренду приміщень музею для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій тощо;

-   розроблення і оформлення інтер’єрів, музейних експозицій для закладів культури та інших організацій, оренда творів образотворчого мистецтва;

-   послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів за узгодженням з відповідними структурами;

- інші джерела, отримані відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Всі кошти, що надходять, складають єдиний доход музею.

2.14. При визначенні розміру асигнувань для потреб музею з фонду розвитку культури і мистецтва, кошти, що надходять з інших джерел, не є основою розміру бюджетних асигнувань.

2.15. Кошти фонду оплати праці витрачаються на виплату зарплати штатним працівникам на основі окладів, розцінок та тарифних ставок, затверджених відповідно до діючих схем, на різні види доплат, надбавок, премій і надання матеріальної допомоги. Невикористані залишки коштів фонду оплати праці вилученню не підлягають і використовуються у наступні періоди.

2.16. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства музей  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

2.17. Ведення діловодства та звітності в музеї здійснюється у порядку визначеному нормативно-правовими актами.

  

3. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ

 3.1. В області науково-дослідницької роботи:

3.1.1. Краєзнавчий   музей      вивчає   історію, природу,   процеси   економічного, політичного і культурного розвитку краю з найдавніших часів до наших днів.

3.1.2. Вивчає фонди музею, що є першоджерелом знань про край, встановлює їх наукову і художню цінність.

3.1.3. З метою усестороннього вивчення краю і створення експозицій, здійснює проведення експедицій, розвідок (згідно плану), організовує збір матеріалів серед населення з метою поповнення музейної колекції предметами народного мистецтва, минулого краю, ретельно документує зібрані матеріали у відповідності з існуючими інструкціями і методичними посібниками.

3.2. В області науково-експозиційної роботи:

3.2.1. Краєзнавчий музей розробляє перспективний план розгортання експозиції музею в цілому, тематико-експозиційні плани і проекти художнього оформлення чергових експозицій, що затверджуються відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області.

З.З. В області культурно-освітньої роботи:

3.3.1. Основними завданнями музею є: культурно-освітня діяльність у сфері історичної, природної, матеріальної і духовної культури краю, сприяння розвитку туризму на Конотопщині та популяризації об'єктів туристичного показу, збереження і вивчення пам'ятників історії і культури. Популяризація цінностей здійснюється шляхом проведення наступних заходів:

а) екскурсії по експозиціях;

б) консультації за профілем музею;

в) лекції і бесіди за профілем музею;

г) шкільні уроки і гурткова робота на базі матеріалів музею;

д) клуби за інтересами на базі музею;

е) музейні свята та інші форми заходів.

В кінці кожного місяця, кварталу, року проводяться підсумки масової культурно-освітньої роботи.

3.4. В області науково-зберігаючої роботи:

3.4.1. Всі оригінальні предмети, які знаходяться під охороною музею, складають його основний фонд, що входить до складу Державного музейного фонду України. Крім основного, в музеї є науково-допоміжний фонд, із якого можуть виділятися дублетний та обмінний фонди. Музей забезпечує збереження музейних фондів, а також створює умови їх широкого використання. З цією метою він здійснює:

а) поточний облік фондів музею відповідно діючих положень і інструкцій;

б) розміщення фондів в спеціально обладнаних приміщеннях, враховуючи
особливості режиму збереження різних категорій матеріалів;

в) профілактичні заходи для забезпечення збереження музейних предметів,
виявляючи ті, які потребують реставрації;

г) заходи, що сприяють введенню у науковий обіг музейних предметів, які
зберігаються у фондах: відкрите зберігання фондів, проведення консультацій і
спеціальних занять за матеріалами фондів.

3.5. В області видавничої діяльності:

3.5.1. Музей готує і поширює наукові роботи і популярні видання, які відображають всю його діяльність. Видавничу діяльність музей проводить відповідно діючого законодавства.

З.6. Наукова бібліотека музею:

3.6.1. В бібліотеці музею накопичується та зберігається вся література про край. Бібліотека систематично поповнюється політичною, науково-методичною, науково-популярною літературою у відповідності з профілем музею.

3.7. Музей організовує обслуговування відвідувачів в найзручніший для них час і дні, враховуючи свої можливості.

3.8. Для вивчення складу відвідувачів, їх інтересів і запитів в музеї ведеться необхідна документація.

3.9. В сфері науково-методичної роботи музей надає методичну допомогу, вивчає, узагальнює і пропагує досвід діяльності громадських музеїв міста та району.

 

4. ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ ПРИ МУЗЕЇ 

4.1. До своєї роботи  музей залучає  широкий громадський актив, який покликаний надавати добровільну допомогу в усіх напрямках роботи музею.

4.2. Основними формами організації громадського активу є:

а) громадська рада музею;

б) клуби і гуртки, військово-пошукові загони громадськості при музеї;

в) групи кореспондентів музею, які висвітлюють музейні проблеми та його
роботу.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА МУЗЕЮ

 5.1. Музею на праві оперативного користування передається майно, що знаходиться в комунальній власності Конотопської міської ради: будівлі, транспортні та інші технічні засоби, музейні фонди.

Джерелами формування майна музею є:

-       майно, передане в оперативне користування власником;

-       кошти міського бюджету;

-   безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.2. Музей має право за погодженням з відділом культури і туризму за рішенням власника продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування, списувати за станом непридатності основні матеріальні цінності, що належать до складу переданого музею комунального майна.

5.3. Фонди музею є складовою частиною державного музейного фонду України і знаходяться під державною охороною.

 

6. ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

Перевірка діяльності музею здійснюється відділом культури і туризму, іншими контролюючими органами, які мають відповідні повноваження.

 

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ МУЗЕЮ

 7.1. Реорганізація та ліквідація музею здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством. Порядок подальшого використання музейного зібрання в разі ліквідації музею визначає міська рада за погодженням з Міністерством культури і туризму України.

7.2. Перереєстрація музею проводиться в разі зміни форми власності або виду музею і здійснюється в порядку, встановленому для його реєстрації.

7.3. При ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОГО

МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ «ЗОРЯНИЙ»

Місце знаходження: проспект Червоної Калини, 7

м. Конотоп Сумська область 41600

1. Загальні положення

1.1.    Конотопській міський будинок культури «Зоряний» (надалі – будинок культури «Зоряний») є не прибутковим комунальним закладом культури, який створюється у відповідності з законодавством України про культуру та працює у сфері культури та дозвілля з метою організації повноцінного відпочинку різних верств населення з урахуванням їхніх інтересів і потреб.

1.2.    Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації будинку культури.

1.3.    Засновником будинку культури є Конотопська міська рада. Будинок культури є закладом культури, підпорядкованим відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області.

1.4.    Будинок культури у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, наказами відділу культури і туризму Конотопської  міської ради Сумської області, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5.    Будинок культури «Зоряний» створює разом з іншими установами і організаціями сприятливі умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей.

1.6. Для втілення в життя свого головного завдання будинок культури «Зоряний» забезпечує:

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

- створення необхідних умов для створення розвитку народної творчості;

- створення матеріальної бази для проведення культурно-освітньої роботи;

- створення сприятливих умов для творчої та якісної праці на основі принципів матеріального стимулювання та соціальної справедливості.

1.7.    Документація будинку культури «Зоряний» ведеться у відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України, управлінням культури і туризму облдержадміністрації, іншими компетентними організаціями.

1.8.    Будинок культури є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк та ідентифікаційний код.

1.9.    Відносини будинку культури з вищестоящими органами – відділом культури і туризму Конотопської  міської ради Сумської області, управлінням культури і туризму облдержадміністрації – визначаються чинним законодавством та нормативними документами Міністерства культури і туризму України.

1.10.  Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу будинку культури.

1.11.  Повна назва будинку культури: КОНОТОПСЬКІЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ «ЗОРЯНИЙ», скорочена назва МБК «Зоряний».

1.12.  Юридична адреса будинку культури: 41600, Сумська область,

м. Конотоп, вул. Леніна, буд. 7.

2. Основні цілі і напрями діяльності установи

2.1.    Діяльність будинку культури «Зоряний» спрямована на організацію вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верств населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей в сфері дозвілля, розвитку художньої творчості та фізичної культури відвідувачів.

2.2.    З метою реалізації вказаних завдань будинок культури «Зоряний» має право в установленому порядку:

- організувати різні за видами діяльності гуртки, об’єднання, клуби, та курси за інтересами, хореографічні, театральні, вокальні та музичні студії;

- здійснювати підготовку та проведення лекцій, консультацій, лекторіїв з різних галузевих знань, тематичних свят і вистав, вечорів відпочинку і танців, карнавалів, дитячих ранків, розважальних заходів, сімейних обрядів і ритуалів, урочистостей, концертів професійних колективів, ярмарків, лотерей, виставок-продажів та ін.;

- створювати зали ігрових автоматів, персональних ЕОМ, спортивних тренажерів, вітальні, ігротеки, студії кіно, відео та звукозапису, фотолабораторії та ін.;

- надавати у прокат сценічні костюми, культурний інвентар, музичні інструменти, аудіо та відео матеріали, акустичну апаратуру, світлову апаратуру та ін.;

- виготовляти сценічні костюми, реквізит;

- виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва;

- надавати методичну допомогу в розробці сценаріїв, проведенні заходів, художньому оформленні приміщень;

- надавати приміщення в оренду;

- виконувати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників культурно-освітньої діяльності.

2.3.    Будинок культури «Зоряний» може створювати різні підрозділи, що працюють на засадах самооплатності. Розмір плати за навчання або роботу в підрозділах будинку культури, що знаходяться на засадах самооплатності, визначається зборами учасників підрозділу та затверджується адміністрацією будинку культури.

2.4.    Будинок культури «Зоряний» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови культурно-освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами культурно-освітньої, виробничої та іншої діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

3. Фінансова та матеріально-технічна база

3.1.    Майно будинку культури «Зоряний» належить закладу на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту культурно-освітнього закладу.

3.2.    Будинок культури «Зоряний» відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

3.3.    Будинок культури «Зоряний» має право здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та  громадянам обладнання, матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.

3.4.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані будинку культури внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

3.5.   Будинок культури «Зоряний» має право надавати населенню платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України № 534 від 5 червня 1997 року та наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерств економіки України № 732\306\152 від 21.12.1999 року.

3.6.  Культурно-освітні та розважальні заходи в будинку культури «Зоряний» проводяться на безоплатній основі, окрім зазначених наказом по закладу.

3.7. Основним джерелом фінансування культурно-дозвіллєвої та господарської діяльності, соціального розвитку колективу та оплати праці працівників є кошти місцевого бюджету, що визначаються  нормативами асигнувань та кошти, що формуються з інших джерел і складають спеціальний фонд будинку культури, а саме:

- кошти від продажу квитків, реалізації творчої продукції та інших видів культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг;

- надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорах з державними кооперативними і громадськими підприємствами, організаціями, установами;

- надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів, обладнання;

- амортизаційні відрахування;

- безкоштовні та благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських організацій та окремих громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.8.    Порядок використання доходів спеціального фонду, які залишаються після виплати обов’язкових платежів та податків, визначає директор.

3.9.    Будинок культури «Зоряний» самостійно розробляє план економічного та соціального розвитку. Основою планування є контрольні цифри, які включають в себе показники технічного обладнання, розвитку матеріальної бази, соціального розвитку колективу та економічні нормативи.        3.10.  Будинок культури «Зоряний» має право:

- безкоштовно одержувати матеріальні цінності або грошові фонди, у т.ч. обладнання, транспортні засоби тощо від державних підприємств і організацій, благодійних і громадських фондів та від окремих громадян;

- закуповувати необхідні для його діяльності обладнання, сировину, матеріали, інші матеріальні цінності в установленому порядку;

- витрачати кошти, отримані від платних послуг населенню, на оплату праці працівників, залучених до безпосереднього надання цих послуг, в порядку сумісництва, або за трудовими договорами та угодами.

3.11.  Будинок культури «Зоряний» здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і звітує відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області щоквартально.

3.12. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства будинок культури «Зоряний»  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

3.13. Ведення діловодства та звітності в будинку культури «Зоряний» здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

3.14. Персональну відповідальність за дотримання умов і достовірність бухгалтерського обліку несуть директор будинку культури «Зоряний» та бухгалтер централізованої бухгалтерії, який веде облік роботи будинку культури «Зоряний», або бухгалтер будинку культури «Зоряний».

3.15.  Фінансовий рік будинку культури «Зоряний» встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.

3.16. Кошторис будинку культури «Зоряний» формується, затверджується та використовується керівником закладу та погоджується з відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, міським фінансовим управлінням відповідно до чинного законодавства.

3.17.  Інвентаризація та перевірка діяльності будинку культури «Зоряний» проводиться власником або уповноваженим ним органом не частіше одного разу на рік.

3.18. Накопичені будинком культури «Зоряний» кошти вилученню не підлягають і можуть використовуватись у поточній діяльності будинку культури.

3.19.  Кошти розподіляються будинком культури «Зоряний» відповідно до кошторису.

3.20.  При виконанні робіт і наданні послух будинок культури «Зоряний» використовує ціни і тарифи, передбачені затвердженими прейскурантами, а при відсутності таких цін і тарифів – договірні ціни.

3.21.  Майно будинку культури «Зоряний» перебуває у комунальній власності територіальної громади міста.

4. Управління культурним закладом

 

4.1.    Управління будинком культури «Зоряний» здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва та самоврядування трудового колективу.

4.2.    Повноваження трудового колективу будинку культури «Зоряний» реалізується через загальні збори, які укладають Колективний договір і проводяться у разі потреби, але не менше один раз на півріччя. Інтереси трудового колективу будинку культури представляє рада трудового колективу.  4.3.    Оперативне управління діяльності будинку культури «Зоряний» здійснює директор, який призначається та звільняється з роботи завідувачем відділом культури і туризму Конотопської  міської ради Сумської області за погодженням з міським головою.

4.4.    Директор будинку культури «Зоряний»:

- несе повну відповідальність за стан справ даної установи;

- в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників будинку культури;

- діє від імені культурного закладу, представляє його в усіх організаціях та органах влади;

- призначає та звільняє з посади в установленому порядку фахівців, службовців та інших робітників;

- у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові рахунки;

- здійснює добір та розстановку кадрів у відповідності з діючим законодавством, укладає трудові та інші угоди, розробляє та подає на затвердження ради та профкому закладу посадові обов’язки працівників будинку культури «Зоряний»;

- встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок та доплат, застосовує міри заохочення та стягнення на умовах передбачених чинним законодавством.

4.5.    Творчі працівники та обслуговуючий персонал будинку культури «Зоряний» здійснюють діяльність у відповідності з визначеними згідно з діючим законодавством посадовими обов’язками (інструкціями).

4.6.    Для організації допомоги будинку культури з боку учасників клубних формувань або батьківської громадськості у проведенні культурно-освітніх, санітарно-господарських та інших заходів на загальних та інших зборах можуть утворюватись громадські ініціативні групи, порядок та строки діяльності яких визначаються виробничою необхідністю.

5. Реорганізація та ліквідація діяльності

5.1.    Діяльність будинку культури «Зоряний» припиняється за рішенням засновника згідно діючого законодавства або за рішенням суду.

5.2.    Ліквідація будинку культури «Зоряний» проводиться за рішенням комісії, яка створена відповідно засновником чи судом у разі:

- тривалої збитковості і неплатоспроможності;

- суттєвих порушень чинного законодавства та Статуту;

- за іншими підставами, передбаченими законодавством.

5.3.    Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів колективу, використовується за рішенням засновника.

5.4.      При реорганізації або ліквідації будинку культури «Зоряний» звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

5.5.      При ліквідації неприбуткового закладу все майно передається іншій неприбутковій організації.

5.6.      Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту її виключення з державного реєстру.

 

 

 

 

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОГО

МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ «СУЧАСНИК»

Місце знаходження:

вул. Ярмаркова, 17 м. Конотоп

Сумська область  41600

1. Загальні положення

1.1. Конотопський міський будинок культури  «Сучасник» (надалі – будинок культури «Сучасник») є неприбутковим комунальним закладом культури, який створюється у відповідності з законодавством України і працює у сфері культури та дозвілля з метою організації повноцінного відпочинку різних верств населення з урахуванням їхніх інтересів і потреб.

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації будинку культури.

1.3. Засновником будинку культури є Конотопська міська рада. Будинок культури є закладом культури, підпорядкованим  відділу культури  і туризму Конотопської міської ради Сумської області, далі відділ культури і туризму.. Будинок культури в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, наказами відділу культури і туризму, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. Будинок культури «Сучасник» створює разом з іншими установами і організаціями сприятливі умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей.

1.5. Для втілення в життя свого головного завдання будинок культури «Сучасник» забезпечує:

-   задоволення духовних  та естетичних потреб громадян;

-   створення необхідних умов для розвитку народної творчості;

-   створення матеріальної бази для проведення культурно-освітньої роботи;

-   створення сприятливих умов для творчої та якісної праці на основі принципів матеріального стимулювання та соціальної справедливості.

1.6. Документація будинку культури «Сучасник» ведеться у відповідності зі зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України, управлінням культури і туризму облдержадміністрації, іншими компетентними організаціями.

1.7. Будинок культури є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк та ідентифікаційний код.

1.8. Відносини будинку культури з вищестоящими органами – відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, управлінням культури і туризму облдержадміністрації – визначаються чинним законодавством та нормативними документами Міністерства культури і туризму України.

1.9. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу будинку культури.

1.10. Повна назва будинку культури: КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ «СУЧАСНИК»,  скорочена назва: МБК «Сучасник».

1.11. Юридична адреса будинку культури: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярмаркова, буд. 17.

2. Основні цілі і напрями діяльності установи

 

2.1. Діяльність будинку культури «Сучасник» спрямована на організацію вільного часу, активного відпочинку та розваг, задоволення культурних запитів різних верств населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої творчості та фізичної культури відвідувачів.

2.2. З метою реалізації вказаних завдань будинок культури «Сучасник» має право в установленому порядку:

-   організовувати різні за видами діяльності гуртки, об’єднання, клуби, та курси за інтересами: хореографічні, театральні, вокальні та музичні студії;

-   здійснювати підготовку та проведення лекцій, консультацій, лекторіїв з різних галузевих знань,  тематичних свят і вистав, вечорів відпочинку і танців, карнавалів, дитячих ранків, розважальних заходів, сімейних обрядів і ритуалів, урочистостей, концертів професійних колективів, ярмарків, лотерей,  виставок-продажів та ін.;

-   створювати зали дитячих ігрових автоматів, персональних ЕОМ, спортивних тренажерів, вітальні, ігротеки, студії кіно, відео та звукозапису, фотолабораторії та ін.;

-   надавати у прокат сценічні костюми, культурний інвентар, музичні інструменти, аудіо та відео матеріали, акустичну апаратуру, світлову апаратуру та ін.;

-   виготовляти сценічні костюми, реквізит;

-   виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва;

-   надавати методичну допомогу в розробці сценаріїв, проведенні заходів, художньому оформленні приміщень;

-   надавати приміщення в оренду;

-   виконувати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству;

-   використовувати різні форми морального й матеріального заохочення учасників культурно-освітньої діяльності.

2.3. Будинок культури «Сучасник» може створювати різні підрозділи, що працюють на засадах самооплатності. Розмір плати за навчання та або роботу в підрозділах будинку культури, що знаходяться на засадах самооплатності, визначається зборами учасників підрозділу та затверджується адміністрацією будинку культури.

2.4. Будинок культури «Сучасник» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

-   безпечні умови культурно-освітньої діяльності;

-   дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами культурно-освітньої, виробничої та іншої  діяльності;

-   дотримання фінансової дисципліни.

3. Фінансова та матеріально-технічна база

3.1. Майно будинку культури «Сучасник» належить закладу на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства. Рішення про заснування та статуту культурно-освітнього закладу.

3.2. Будинок культури «Сучасник» відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

3.3. Будинок культури «Сучасник» має право здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та громадянам обладнання, матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.

3.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках. Передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані будинку культури внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються згідно чинного законодавства.

3.5. Будинок культури «Сучасник» має право надавати населенню платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України № 534 від 5 червня 1997 року та наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 732/306/152 від 21.12.1999 р.

3.6. Культурно-освітні та розважальні заходи в будинку культури «Сучасник» проводяться на безоплатній основі окрім тих, що зазначені в наказі керівника закладу.

3.7. Основним джерелом фінансування культурно-дозвіллєвої та господарської діяльності, соціального розвитку колективу та оплати праці працівників є кошти місцевого бюджету, що визначаються нормативами асигнувань  та кошти, що формуються з інших джерел і складають спеціальний фонд будинку культури, а саме:

-   кошти від продажу квитків, реалізації творчої продукції та інших видів культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг;

-   надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорах з державними, кооперативними та громадськими підприємствами, організаціями, установами;

-   надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів, обладнання;

-   амортизаційні відрахування;

-   безкоштовні та благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських організацій та окремих громадян;

-   інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.8. Порядок  використання доходів спеціального фонду, які залишаються після виплати обов’язкових  платежів та податків, визначає директор.

3.9. Будинок культури «Сучасник» самостійно розробляє план економічного та соціального розвитку. Основою планування є контрольні цифри, які включають в себе показники технічного обладнання, розвитку матеріальної бази, соціального розвитку колективу та економічні нормативи.

3.10. Будинок культури «Сучасник» має право:

-   безкоштовно одержувати матеріальні цінності та грошові фонди, у т.ч. обладнання, транспортні засоби тощо від державних  підприємств та організацій, благодійних і громадських фондів та від окремих громадян;

-   закуповувати необхідні для його діяльності обладнання, сировину, матеріали, інші цінності в установленому порядку;

-   витрачати кошти, отримані від платних послуг населенню, на оплату праці працівників, залучених до безпосереднього надання даних послуг, в порядку сумісництва або за трудовими договорами та угодами.

3.11. Будинок  культури «Сучасник» здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде  бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку і звітує відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області щоквартально.

3.12. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства будинок культури «Сучасник»  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

3.13. Фінансовий рік будинку культури «Сучасник» встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.

3.14. Кошторис будинку культури «Сучасник» формується, затверджується та використовується керівником закладу та погоджується з відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, міським фінансовим управлінням відповідно до чинного законодавства.

3.15. Інвентаризація та перевірка діяльності будинку культури «Сучасник» проводиться власником або уповноваженим ним органом не частіше одного разу на рік.

3.16. Накопичені будинком культури «Сучасник» кошти вилученню не підлягають і можуть використовуватись у поточній діяльності будинку культури.

3.17. Кошти розподіляються будинком культури «Сучасник» відповідно до кошторису.

3.18. При виконанні робіт і наданні послуг будинок культури «Сучасник» використовує ціни та тарифи передбачені затвердженими прейскурантами , а при відсутності таких цін і тарифів – договірні ціни.

3.19. Майно будинку культури «Сучасник» перебуває у комунальній власності територіальної громади міста.

4. Управління культурним закладом

4.1. Управління будинку культури «Сучасник» здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва та самоврядування трудового колективу.

4.2. Повноваження трудового колективу будинку культури «Сучасник»  реалізується через загальні збори, які укладають Колективний договір і проводяться у разі потреби , але не менше одного разу на півріччя. Інтереси трудового колективу будинку культури представляє профспілковий комітет або рада трудового колективу.

4.3. Оперативне управління діяльності будинку культури «Сучасник» здійснює директор, який призначається і звільняється з роботи завідувачем відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області за погодженням з міським головою.

4.4. Директор будинку культури «Сучасник»:

-   несе повну відповідальність за стан справ даної установи;

-   в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників будинку культури;

-   діє від імені культурного закладу, представляє його в усіх організаціях та органах влади;

-   призначає та звільняє з посади в установленому порядку фахівців, службовців та інших робітників;

-   у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові рахунки;

-   здійснює добір та розстановку кадрів у відповідності з діючим законодавством, укладає трудові та інші угоди, розробляє та подає на затвердження ради та профкому закладу посадові обов’язки працівників будинку культури «Сучасник»;

-   встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок  та доплат, застосовує міри заохочення  та стягнення на умовах передбачених чинним законодавством.

4.5. Творчі працівники та обслуговуючий персонал будинку культури «Сучасник» здійснюють діяльність у відповідності з визначеними згідно з діючим законодавством посадовими обов’язками (інструкціями).

4.6. Для організації допомоги будинку культури з боку учасників клубних формувань або батьківської громадськості у проведенні культурно-освітніх, санітарно-господарських та інших заходів на загальних та інших зборах можуть утворюватись громадські ініціативні групи, порядок та строки діяльності яких визначаються виробничою необхідністю.

5. Реорганізація та ліквідація діяльності

5.1. Діяльність будинку культури припиняється за рішенням засновника згідно діючого законодавства або за рішенням суду;

5.2. Ліквідація будинку культури проводиться за рішенням ліквідаційної комісії , яка створена відповідно засновником чи судом у разі:

-   тривалої збитковості і неплатоспроможності;

-   суттєвих порушень чинного законодавства та Статуту;

-   за іншими підставами , передбаченими законодавством.

5.3. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів колективу, використовується за рішенням засновника. До

5.4. При реорганізації або ліквідації будинку культури «Сучасник» звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно трудового законодавства України.

5.5. При ліквідації неприбуткового закладу все майно передається іншій неприбутковій організації.

5.6. Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту її виключення з державного реєстру.

 

 

 

КОНОТОПСЬКИЙ

МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ

«КІНОТЕАТР «МИР»

Місце знаходження: пл. Миру, 4 м. Конотоп

Сумська область 41600

 

5

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОГО
МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ
«КІНОТЕАТР «МИР»

1. Загальні положення

1.1. Цей Статут викладений у новій редакції. Конотопський міський центр культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» (надалі – центр дозвілля) є                 неприбутковим комунальним закладом культури, який  створюється у відповідності з законодавством України про культуру та працює у сфері культури та дозвілля з метою організації повноцінного відпочинку різних верств населення з урахуванням їхніх інтересів і потреб.

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації  центру дозвілля.

1.3. Засновником  центру дозвілля є Конотопська міська рада. Центр дозвілля є закладом культури, підпорядкованим відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області.

1.4. Центр дозвілля у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, основами законодавства України про культуру, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, наказами відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської обл., іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Центр дозвілля створює разом з іншими установами і організаціями сприятливі умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей.

1.6. Для втілення в життя свого головного завдання центр дозвілля забезпечує:

-   задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

-   створення необхідних умов для розвитку народної творчості;

-   створення матеріальної бази для проведення культурно-освітньої роботи;

-   створення сприятливих умов для творчої та якісної праці на основі принципів матеріального стимулювання та соціальної справедливості.

1.7. Документація центру дозвілля  ведеться у відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України, управлінням культури і туризму облдержадміністрації, іншими компетентними організаціями.

1.8. Центр дозвілля  є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк та ідентифікаційний код.

1.9. Відносини центру дозвілля з вищестоящими органами – відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, управлінням культури і туризму облдержадміністрації - визначаються чинним законодавством та нормативними документами Міністерства культури і туризму України.

1.10. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу центру дозвілля.

 

1.11. Повна назва центру дозвілля: КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ «КІНОТЕАТР «МИР», скорочена назва МЦКІД «Кінотеатр «Мир».

1.12. Юридична адреса центру дозвілля: 41600, Сумська область, м. Конотоп, пл. Миру, буд.4.

2. Основні завдання та функції центру дозвілля

2.1. Діяльність центру дозвілля спрямована на організацію вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої творчості та фізичної культури відвідувачів і реалізацію на основі отриманих доходів соціальних та економічних інтересів замовників та членів трудового колективу.

2.2. З метою реалізації вказаних завдань центр дозвілля має право в установленому порядку:

2.2.1. У сфері культурно-освітньої діяльності:

- проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, спектаклів, інших постановок; діяльність артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація кіно відеофільмів тощо;

- навчання у народних університетах (факультетах), лекторіях, на курсах; консультації з питань культури, літератури, музичного, театрального та образотворчого мистецтва, кіно фотомистецтва, архітектури, краєзнавства, історії тощо;

- навчання у школах, студіях, заняття в літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей, у гуртках гри на музичних інструментах, співу, акторської майстерності, класичного, народного, бального і сучасного естрадного танцю, кіно, фото, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва;

- навчання на курсах: іноземних мов, технічної творчості, комп’ютерної підготовки; фізкультурно-оздоровчих напрямів (групи ритмічної гімнастики, групи здоров’я тощо);

- участь у любительських об’єднаннях та клубах за інтересами (художніх, технічних, природничонаукових, колекційних, за професіями тощо);

- проведення культурно-мистецьких заходів: спектаклів і концертів художньої самодіяльності, театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва;

- надання послуг під час проведення презентацій  фірм, банків, організацій, установ тощо;

- демонстрація виробів підприємств (тканин, меблів, харчової промисловості тощо);

- проведення вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, балів, дискотек;

- показ слайдо-кінопрограмм;

- тиражування в установленому порядку записів на магнітних носіях (компакт-дисків, магнітних стрічок), записів програмного забезпечення комп’ютерів;

- виготовлення в установленому порядку рекламної продукції та інших друкованих матеріалів для сторонніх організацій та фізичних осіб;

- розроблення сценаріїв; постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій;

- користування ігровими автоматами (крім ти, що передбачають грошову винагороду), настільними і комп’ютерними іграми, більярдами, тирами, аудіовізуальним обладнанням для показу фільмів, персональним ОМ, переглядовими залами відеотек тощо;

- продаж рекламних видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, виставочних залів та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам’яток літератури, а також сувенірних виробів, значків тощо;

2.2.2. У сфері міжнародного співробітництва:

- проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, концертів, фестивалів, виставок, вистав тощо;

- прийняття та культурне обслуговування культурно-мистецьких і туристських колективів;

- надання допомоги мистецьким колективам і виконавцям, які приїжджають в Україну чи виїжджають за її межі, в оформленні документів;

2.2.3. У сфері інших послуг:

- роздрібна торгівля сувенірами, виробами народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва в неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках);

- виготовлення та реалізація товарів народного споживання, квітів і квіткової продукції.

2.2.4. У сфері побутових послуг:

- прокат музичних інструментів, культурно-спортивного інвентарю, звуко- і відеотехніки;

- надання підприємствам, установам і організаціям в оренду приміщень, концертних залів для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій.

2.2.5. Виконувати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Фінансова, господарсько-економічна та матеріально-технічна база

3.1. Майно центру дозвілля належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту центру дозвілля.

3.2. Центр дозвілля відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

3.3. Центр дозвілля має право здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та громадянам обладнання, матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.

3.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані центру дозвілля внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

3.5. Центр дозвілля має право надавати населенню платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України № 534 від 5 червня 1997 р. та наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 732/306/152 від 21.12.1999 р.

3.6. Основним джерелом фінансування культурно-дозвіллєвої, фінансової діяльності, соціального розвитку колективу та оплати праці працівників центру  є кошти місцевого бюджету, що визначаються нормативами асигнувань  та кошти, що формуються з інших джерел, які складають спеціальний фонд культурно-дозвіллєвого центру, а саме:

-   доходи від платного кіно- та  відеопоказу;

-   проведення культурно-мистецьких заходів та інших видів культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг;

-   надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорах з державними, кооперативними і громадськими підприємствами, організаціями, установами;

-   надходження від здачі в оренду приміщень, прокат технічних засобів, обладнання;

-   безкоштовні та благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських організацій та окремих громадян;

-   інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.7. Культурно-освітні та розважальні заходи в КМЦКІД «Кінотеатр «Мир» проводяться на безоплатній основі, окрім тих, що зазначені наказом керівника закладу.

3.8. Порядок використання доходів спеціального фонду, які залишаються після виплати обов’язкових платежів та податків, визначає директор за погодженням з відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області.

3.9. Центр дозвілля самостійно розробляє план економічного та соціального розвитку за погодженням з відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області. Основою планування є контрольні цифри, які включають в себе показники технічного обладнання, розвитку матеріальної бази, соціального розвитку колективу та економічні нормативи.

3.10. Центр дозвілля має право:

-   безкоштовно одержувати матеріальні цінності або грошові фонди, у т.ч. обладнання, транспортні засоби тощо від державних підприємств і організацій, благодійних і громадських фондів та від окремих громадян;

-   закуповувати необхідні для діяльності центру дозвілля обладнання, сировину, матеріали, інші матеріальні цінності в установленому порядку;

-          витрачати кошти, отримані від платних послуг населенню, на оплату     праці працівників, залучених до безпосереднього надання цих послуг, в порядку сумісництва, або за трудовими договорами та угодами.

3.11. Центр дозвілля здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і звітує відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області щоквартально.

3.12. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства центр дозвілля  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

3.13. Ведення діловодства та звітності у центрі дозвілля здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

3.14. Персональну відповідальність за дотримання умов і достовірність бухгалтерського обліку несуть директор центру дозвілля та бухгалтер централізованої бухгалтерії, який веде облік роботи центру дозвілля, або бухгалтер центру дозвілля.

3.15. Фінансовий рік центру дозвілля встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.

3.16. Кошторис центру дозвілля формується, затверджується та використовується керівником закладу та погоджується з відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області,  міським фінансовим управлінням відповідно до чинного законодавства.

3.17. Інвентаризація та перевірка діяльності центру дозвілля проводиться власником або уповноваженим ним органом не частіше одного разу на рік.

3.18. Накопичені центром дозвілля кошти вилученню не підлягають і можуть використовуватись у поточній діяльності центру дозвілля.

3.19. Кошти розподіляються центром дозвілля відповідно до кошторису.

3.20. При виконанні робіт і наданні послуг центр дозвілля використовує ціни і тарифи, передбачені затвердженими прейскурантами, а при відсутності таких цін і тарифів – договірні ціни.

3.21. Майно центру дозвілля, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, формується за рахунок коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами. Джерелами формування спеціального фонду є надходження від платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, а також кошти, що надходять від органів місцевої влади, державних та недержавних підприємств і організацій, окремих громадян на договірній основі, та інші надходження, що не суперечать законодавству України.

4. Управління центром дозвілля

 

4.1. Управління центром дозвілля здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва та самоврядування трудового колективу.

4.2. Повноваження трудового колективу  центру дозвілля реалізуються через загальні збори, які укладають Колективний договір і проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Інтереси трудового колективу центру дозвілля представляє профспілковий комітет або рада трудового колективу.

4.3. Оперативне управління діяльністю центру дозвілля здійснює директор, який повинен мати вищу освіту відповідного кваліфікаційного

спрямування. Директор центру дозвілля призначається та звільняється з роботи завідувачем відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області за погодженням з міським головою.

4.4. Директор центру дозвілля:

-   несе повну відповідальність за стан справ даної установи;

-   в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників центру дозвілля;

-   діє від імені закладу, представляє його в усіх організаціях та органах влади;

-   призначає та звільняє з посади в установленому порядку фахівців, службовців та інших робітників;

-   у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові рахунки;

-   здійснює добір та розстановку кадрів у відповідності з діючим законодавством, укладає трудові та інші угоди, розробляє та подає на затвердження ради трудового колективу або профкому закладу посадові обов’язки працівників центру дозвілля;

-   встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок та доплат, застосовує міри заохочення та стягнення на умовах, передбачених чинним законодавством;

4.5. Творчі працівники та обслуговуючий персонал центру дозвілля здійснюють діяльність у відповідності з визначеними згідно з діючим законодавством посадовими обов’язками (інструкціями).

4.6. Для організації допомоги центру дозвілля з боку учасників клубних формувань або громадськості у проведенні культурно-освітніх, санітарно-господарських та інших заходів на загальних та інших зборах можуть утворюватись громадські ініціативні групи, порядок та строки діяльності яких визначаються виробничою необхідністю.

5. Реорганізація та ліквідація діяльності

 

5.1. Діяльність центру дозвілля припиняється шляхом реорганізації, злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквідації.

5.2. Припинення діяльності центру дозвілля проводиться за рішенням засновника згідно діючого законодавства, або за рішенням суду.

5.3. Ліквідація центру дозвілля проводиться за рішенням ліквідаційної комісії, яка створена відповідно засновником чи судом у разі:

-   тривалої збитковості і неплатоспроможності;

-   суттєвих порушень чинного законодавства та Статуту;

-   за іншими підставами, передбаченими законодавством.

5.4. При ліквідації неприбуткового організації все майно передається іншій неприбутковій організації.

5.5. У разі реорганізації центру дозвілля його права і обов’язки переходять  до правонаступника.

5.6. При реорганізації або ліквідації центру дозвілля звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

5.7. Організація втрачає статут юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту її виключення з державного реєстру.

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КОНОТОПСЬКА
МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА»

Місце знаходження:

проспект Червоної Калини, 18 м. Конотоп

Сумська область 41600

1.Загальні положення

1.1. Даний Статут розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до  Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положення про централізовану бібліотечну систему», затверджене наказом Міністерства культури і мистецтв України  від 20.11.2001 року  № 709, і визначає  функціонування  централізованої бібліотечної системи (далі – ЦБС).

1.2. ЦБС об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів міста. До складу ЦБС  входить центральна міська бібліотека ім. С.І. Пономарьова, центральна дитяча бібліотека і бібліотеки-філії: міська бібліотека для дітей, міська бібліотека для дорослих і Підлипненська сільська бібліотека.

1.3. Даний Статут розповсюджується на усі бібліотеки, що об’єднані в ЦБС.

1.4. Засновником ЦБС є Конотопська міська рада.

1.5. ЦБС є неприбутковим комунальним закладом та підпорядкована відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, далі відділ культури і туризму.

1.6. Центральна міська бібліотека ЦБС є головною бібліотекою міста. Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організовує єдиний  фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної міської бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна міська бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС.

1.7. ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний  фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним  документосховищем, єдиний  довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.8. ЦБС фінансується з міського бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі міста. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.9. ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.10. ЦБС є юридичною особою, має власну печатку, кутовий штамп і особистий рахунок.

1.11. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу ЦБС.

1.12. Юридична адреса ЦБС: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Леніна, 18.

1.13. Повна назва: «КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА».

1.14. Скорочена назва: КМ ЦБС.

2. Організація обслуговування населення

2.1. ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

2.2. ЦБС обслуговує населення міста через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу.

2.3. Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну міську бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення  віддаленого пошуку інформації.

2.4. Порядок обслуговування користувачів у бібліотеках ЦБС, їх права і обов’язки  регламентуються «Правилами користування бібліотеками Конотопської міської ЦБС», з якими при записі повинен бути ознайомлений кожний користувач.

2.5. Центральна міська бібліотека і центральна дитяча бібліотека в межах міста, а бібліотека-філія в межах мікрорайону організовують індивідуальну, масову і наочну популяризацію літератури, надають користувачеві допомогу у виборі книги і роботі з нею, використовуючи для цього наявні засоби масової інформації, масові заходи та інші форми бібліотечної роботи.

2.6. З метою залучення  населення до систематичного користування бібліотекою ЦБС організовує широку популяризацію системи з питань бібліотечного і довідково-інформаційного обслуговування , використовуючи для цього рекламні видання, які подають інформацію  про місцезнаходження бібліотеки, розпорядок роботи, стан бібліотечного фонду, дні відкритих дверей.

2.7. Розпорядок роботи центральної міської бібліотеки, центральної дитячої бібліотеки і бібліотек-філій ЦБС  повинен передбачати найбільш зручний час для обслуговування користувачів.

3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду

3.1. Єдиний бібліотечний фонд ЦБС має бути універсального профілю і формується на різних носіях інформації.

3.2. Фонд центральної міської бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох або в одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній міській бібліотеці.

3.3. Фонд бібліотеки-філії формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.

3.4. Центральна міська бібліотека ЦБС забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів в усі підрозділи системи; вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.5. Центральна міська бібліотека ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.6. Центральна міська бібліотека ЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС, у тому  числі зведені каталоги і картотеки на свої фонди.

3.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна міська бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями, зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.

4. Права ЦБС

ЦБС має право:

4.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності у відповідності з цілями і завданнями.

4.2. Здійснювати господарську діяльність та надавати додаткові платні послуги у відповідності з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05 червня 1997 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності».

4.3. Визначати і встановлювати ціни на додаткові платні послуги та пільги для окремих категорій користувачів.

4.4. При наданні користувачам документів визначати розмір коштів, що передаються бібліотекам як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних у користування документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками.

4.5. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек.

4.6. Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

4.7. Здійснювати співробітництво з бібліотеками інших відомств, різними підприємствами, установами та організаціями; укладати з ними договори творчої співпраці.

4.8. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань ЦБС, яка не суперечить чинному законодавству.

4.9. ЦБС має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

5. Обов’язки ЦБС

5.1. Бібліотеки ЦБС своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на інформаційно-бібліотечне обслуговування згідно законодавства України.

5.2. ЦБС обслуговує населення міста Конотоп згідно з правилами користування бібліотеками.

5.3. ЦБС зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

5.4. Бібліотеки забезпечують належне зберігання фонду ЦБС, несуть відповідальність за його облік.

5.5. ЦБС не має право вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних та рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством.

5.6. ЦБС має право звітувати про свою діяльність перед керуючими органами та громадськістю міста.

6. Фінансово-господарська діяльність та майнові права ЦБС

6.1. Основним джерелом фінансування ЦБС є кошти міського бюджету.

6.2. Додаткове фінансування ЦБС здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання додаткових платних послуг, пожертвувань, спонсорської допомоги тощо. Розмір коштів, що надходять із додаткових джерел фінансування не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються виключно на здійснення основної діяльності ЦБС (придбання літератури, технічних засобів, проведення ремонтних робіт тощо).

6.3. ЦБС у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку ЦБС визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури і туризму України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована система.

6.5. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області або самостійно.

6.6. ЦБС в порядку, передбаченому законом, звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

7. Соціальні гарантії працівників ЦБС

7.1. На працівників ЦБС поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

7.2. Працівникам ЦБС можуть встановлюватись надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці згідно чинного законодавства.

7.3. Працівники ЦБС мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років.

8. Управління ЦБС

 

8.1. Управління ЦБС здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва та самоврядування трудового колективу.

8.2. Повноваження трудового колективу ЦБС реалізуються через загальні збори, які укладають Колективний договір і проводяться у разі потреби, але не менше один раз на півріччя. Інтереси трудового колективу ЦБС представляє особа, уповноважена від  трудового колективу.

8.3. Оперативне управління діяльністю ЦБС здійснює директор, який одночасно є керівником  центральної міської бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади  завідувачем відділу культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області.

8.4. Директор виступає від імені ЦБС на правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах, видає накази у межах своєї компетенції.

8.5. Директор призначає і звільняє працівників централізованої бібліотечної системи на підставі чинного законодавства.

8.6. Директор без доручення діє від імені ЦБС, представляє її  в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні і за кордоном. У відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові, валютні та інші рахунки, застосовує міри заохочення та стягнення, видає в межах своїх повноважень накази по ЦБС, є розпорядником кредитів.

8.7. Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури і туризму міської ради належної планово-звітної документації.

8.8. У разі відсутності директора управління ЦБС здійснює заступник директора, який призначається на посаду та звільняється з неї директором ЦБС.

8.9. Заступник директора ЦБС є одночасно завідувачем центральної дитячої бібліотеки. Згідно своїх функціональних обов’язків заступник директора є відповідальним за роботу з питань обслуговування дітей.

8.10. Управління бібліотеками-філіями здійснюють завідувачі філій, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором ЦБС.

8.10. На правах дорадчого органу управління  ЦБС створена Рада при директорі. В завдання Ради при директорі входить розробка і затвердження регламентуючої документації: виробничих і технологічних інструкцій, положень про бібліотеки-філії, про відділи, про платні послуги, затвердження посадових інструкцій, правил користування бібліотеками та інше.

8.11. Права і обов’язки працівників ЦБС визначаються  їх посадовими інструкціями та «Правилами внутрішнього трудового розпорядку ЦБС».

8.12. Прийняття на роботу до ЦБС здійснюється у відповідності з кваліфікаційними вимогами. Працівники ЦБС підлягають періодичній атестації, порядок проведення якої визначено у «Положенні про проведення  атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури», затверджене наказом Міністерства культури і туризму України № 44 від 16.07.2007 року.

8.13. Центральна міська бібліотека організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий  вітчизняний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.

8.14. Бібліотечний фонд, майно, обладнання всіх бібліотек-філій ЦБС знаходиться на балансі централізованої бібліотечної системи.

8.15.  Реорганізація, перепрофілювання бібліотек, що входять до складу ЦБС, здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

9. Затвердження, реєстрація, зміни до статуту

 

9.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції затверджуються рішенням Засновника.

9.2. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

9.3. Зміни до Статуту ЦБС набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

9.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у відділі культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області, директора ЦБС, державних органах, які провели реєстрацію.

10. Порядок припинення діяльності ЦБС

10.1. Припинення діяльності ЦБС проводиться шляхом її реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація і ліквідація ЦБС здійснюється за рішенням засновника.

10.3.  Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією ЦБС, органом, який прийняв рішення про ліквідацію ЦБС, утворюється ліквідаційна комісія, що діє у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.4. Кошти та майно ЦБС не можуть бути перерозподілені між членами ЦБС і підлягає використанню виключно на цілі, визначені в цьому Статуті, або іншій неприбутковій установі або в доход держави.

 

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОЇ
ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №1

Місце знаходження:

вул. Ген. Тхора, 46  м. Конотоп  Сумська область  41600  м. Конотоп

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей статут розроблений на підставі Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня  2001 року за № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Конотопської дитячої музичної школи № 1.

1.2. Конотопська дитяча музична школа № 1 належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.3. Конотопська дитяча музична школа № 1 (далі заклад) заснований на комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

1.4. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний  час.

1.5. Заклад у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України. Міністерства культури і туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та цим статутом.

1.6. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури  та мистецтва.

1.7. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

1.8. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують діяльність школи. 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі: цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи. Юридична адреса закладу: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, 46. Повна назва закладу: Конотопська дитяча  музична школа № 1, скорочена – ДМШ №1.

2.2. Засновником закладу є Конотопська міська рада. Власником майна закладу є Конотопська міська рада. Заклад безпосередньо підпорядкований  відділу культури  і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі відділ культури і туризму).

2.3. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.4. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.5. Основними завданнями  закладу  є :

- позашкільна освіта;

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй  і народів;

- виховання  в учнів поваги до Конституції України,

- патріотизму любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття  власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей , обдарувань і талантів;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.6. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення  найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення  (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) або відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури,   ліплення, класичного танцю, народного танцю, бального танцю та інші).

2.7. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що  працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються керівником. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання  визначаються та затверджуються керівником закладу.

2.8. Заклад може мати  філії. Рішення про створення філій          приймається закладом після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади питань  про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням  тощо.

2.9. Заклад може входити  до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань  з дошкільними, загальноосвітніми та   іншими навчальними  закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням  з місцевими органами державної виконавчої влади.

2.10. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких  навчальних  закладів.

2.11. Заклад може організувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.12. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення  кваліфікації засвідчується керівником закладу і є  підставою  для проведення атестації. Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.13.  Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для  громадян України.

2.14. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року  як на без конкурсній  основі, так і  за конкурсом на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків, або осіб, які їх  замінюють додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань  до занять  у закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування до навчання проводиться наказом директора  закладу.

2.15. Заклад проводить прийом учнів віком від  6 років. Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності від 6 до 8 років) відповідно до  навчальних  планів, програм, затверджених Міністерством культури і туризму України та обраних закладом  для організації навчально-виховного процесу.

2.16. Документація закладу, яка регламентує організацію  та   проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками,  затвердженими Міністерством культури і туризму України.

2.17. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний рік у закладі починається  1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.                    Комплектування груп здійснюється  у період  з 1 до  15 вересня, який вважається  робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати  за окремим планом, затвердженим директором закладу. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У період епідемій заклад може працювати за особистим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної влади.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

3.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням  типового навчального  плану.  Запровадження експериментальних  навчальних  планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури  і туризму України  та Академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес  у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням  їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

- індивідуальні та групові  уроки;

- репетиції;

- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт вистав тощо) визначаються відділеннями або відділами закладу.

3.8. Основною формою навчально-виховної  роботи  є  урок. Тривалість одного уроку  в закладі визначається  навчальними планами  і програмами, за якими  працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить  для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку             - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного  працівника. Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником  керівника закладу з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи  із  середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп  не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин. Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани обрані закладом для організації навчального процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури і мистецтв України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється  екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік, їх екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи). Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання,  пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором закладу на підставі подання відділень ( відділів) за наявності відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, з призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку  з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із складу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора закладу.                     Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи) видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документа про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється  відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів  та програм видається документ про позашкільну освіту на підставі річних  оцінок.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа  про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).

3.18. Учні, які мають  високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів  за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням  відділень або відділів.

3.19. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. 

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 4.1.Учасниками навчально-виховного процесу в закладі  є :

- учні;

- директор, заступник директора;

- викладачі, концертмейстери;

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь  у навчально-виховному процесі;

4.2. Учні закладу мають гарантоване державою  право  на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх  здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам музики; навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою закладу;

- участь у конкурсах, оглядах фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках  тощо, повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного  і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом  внутришкільного  переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються  за наказом директора.

4.4. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я  якої дозволяє виконувати професійні обов’язки  в закладі.

4.6. Педагогічні працівники закладу  мають  право  на :

- внесення керівництву закладу та  органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до  тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань,  нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної  роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих

- результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні  працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного  насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я  учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами  повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проводити роботу для залучення  дітей та юнацтва  до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням  посадових обов’язків  (журнали, плани роботи  тощо);

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань  відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної  роботи;

- виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної  роботи.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин  на тиждень. Оплата роботи здійснюється в пропорційно до обсягу педагогічного  навантаження. Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 10-15 відсотків від тарифної ставки. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року  або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв’язку  з вибуттям  або зарахуванням  учнів  протягом  навчального року здійснюється керівником. Оплата  праці  працівників  закладу  здійснюється  відповідно нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі  освіти, Міністерства культури  і туризму  України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних  працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки  учнів  та особи, які замінюють, мають  право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

- звертатися  до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання  та виховання  дітей;

- брати участь  у заходах, спрямованих на поліпшення  організації навчально-виховного  процесу та зміцнення матеріально – технічної  бази  закладу;

- захищати законні  інтереси учнів  в органах громадського самоврядування  закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

5. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ 

5.1. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури  і мистецтв України.

5.2. Директор, заступник директора з навчальної роботи, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

5.3. Директор закладу:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм, техніки безпеки ;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, є розпорядником кредитів;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки  в установах банків або органах  Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та  дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

5.4. Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом. За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник директора з навчальної  роботи; Обов’язки  секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком  на один рік.

5.5. Педагогічна рада об’єднує  педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.6. Педагогічна рада закладу :

- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних

документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

- визначає  заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду.

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення пере іспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи ,пов’язані  з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов’язковим  є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.9. Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє за період між загальними зборами. Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу. Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

5.10. У закладі, за рішенням загальних зборів або  ради закладу, можуть створюватись і діяти  піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.11. Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо  вони перечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню  про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні  заклади системи Міністерства культури і туризму України  та цьому  статуту.

5.12. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених  інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники  яких затверджуються  наказом директора закладу. Відділення,       відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, викладацької та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

 6.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА  БАЗА  ЗАКЛАДУ

 6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства та цього  статуту.

6.2. Фінансування  закладу здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету та плати  за  навчання  учнів. Основним джерелом фінансування  закладу є кошти  міського бюджету. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних планів , матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист  та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетне фінансування закладу  не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню крім випадків передбачених чинним законодавством України і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений  відділом культури і туризму у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.  Основою розрахунку фонду заробітної  плати  є:

- штатний розпис ;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за розрахунком  навчальних годин;

- сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених 57 статтею Закону України «Про освіту» та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6.4. Порядок установлення розміру плати  за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої  влади. Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

- кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38 (зі змінами і доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними  закладами (далі-Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 № 383/239/131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  12.12.97 за № 596/2400;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти отримані закладом з додаткових джерел фінансування використовуються для провадження діяльності передбаченої цим статутом. Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку. Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань, надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних актів, одержаних закладом від здійснення або на  здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, звільняються оподаткування.

6.7.  Заклад у процесі  провадження фінансово-господарської діяльності  має  право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої  діяльності відповідно до цього статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту. Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні. Для проведення навчально-виховної роботи закладу безоплатно надається в оренду приміщення.

6.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання  платних послуг, кошти, що надходять з  інших джерел перераховуються та зберігаються  на рахунках відділу культури  і туризму  Конотопської міської ради Сумської області або на рахунках   закладу. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства заклад  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

6.10. Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється у порядку визначеному нормативно-правовими актами. 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

7.1. Заклад має право проводити міжнародний  учнівський  та педагогічний обмін у рамках освітніх культурних програм, проектів, брати участь  у міжнародних заходах.

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати  прямі  зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями  інших країн у  встановленому законодавством   порядку. 

8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, органи  виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.

 9. ПРО  ЛІКВІДАЦІЮ  ЗАКЛАДУ 

9.1. У разі ліквідації закладу його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

СТАТУТ
КОНОТОПСЬКОЇ
ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №2

Місце знаходження:

вул. Рябошапка, 25 б  м. Конотоп  Сумська область  41600

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей статут розроблений на підставі Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня  2001 року за № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Конотопської дитячої музичної школи № 2.

1.2. Конотопська дитяча музична школа № 2 належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.3. Конотопська дитяча музична школа № 2 (далі заклад) заснований на комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

1.4. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний  час.

1.5. Заклад у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України. Міністерства культури і туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та цим статутом.

1.6. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури  та мистецтва.

1.7. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

1.8. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують діяльність школи. 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі : цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи. Юридична адреса закладу: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Рябошапка, 25 б. Повна назва закладу: Конотопська дитяча  музична школа № 2, скорочена – ДМШ №2.

2.2. Засновником закладу є Конотопська міська рада. Власником майна закладу є Конотопська міська рада. Заклад безпосередньо підпорядкований  відділу культури  і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі відділ культури і туризму).

2.3. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.4. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.5. Основними завданнями  закладу  є  :

- позашкільна освіта;

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй  і народів;

- виховання  в учнів поваги до Конституції України,

- патріотизму любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття  власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей , обдарувань і талантів;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.6. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення  найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення  (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) або відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури,   ліплення, класичного танцю, народного танцю , бального танцю та інші).

2.7. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що  працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються керівником. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання  визначаються та затверджуються керівником закладу.

2.8. Заклад може мати  філії. Рішення про створення філій          приймається закладом після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади питань  про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням  тощо.

2.9. Заклад може входити  до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань  з дошкільними, загальноосвітніми та   іншими навчальними  закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням  з місцевими органами державної виконавчої влади.

2.10. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких  навчальних  закладів.

2.11. Заклад може організувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.12. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення  кваліфікації засвідчується керівником закладу і є  підставою  для проведення атестації. Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.13.  Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах вступають до закладу в порядку, встановленому для  громадян України.

2.14. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року  як на без конкурсній  основі, так і  за конкурсом на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків, або осіб, які їх  замінюють додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань  до занять  у закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування до навчання проводиться наказом директора  закладу.

2.15. Заклад проводить прийом учнів віком від  6 років. Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності від 6 до 8 років) відповідно до  навчальних  планів, програм, затверджених Міністерством культури і туризму України та обраних закладом  для організації навчально-виховного процесу.

2.16. Документація закладу, яка регламентує організацію  та   проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками,  затвердженими Міністерством культури і туризму України.

2.17. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний рік у закладі починається  1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.                    Комплектування груп здійснюється  у період  з 1 до  15 вересня, який вважається  робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати  за окремим планом, затвердженим директором закладу. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У період епідемій заклад може працювати за особистим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної влади.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

3.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

3.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням  типового навчального  плану.  Запровадження експериментальних  навчальних  планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури  і туризму України  та Академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес  у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням  їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

- індивідуальні та групові  уроки.

- репетиції

- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи.

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків , контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт вистав тощо) визначаються відділеннями або відділами закладу.

3.8. Основною формою навчально-виховної  роботи  є  урок. Тривалість одного уроку  в закладі визначається  навчальними планами  і програмами, за якими  працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить  для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку             - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного  працівника. Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником  керівника закладу з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10.Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи  із  середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп  не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин. Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури і туризму України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється  екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік, їх екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи). Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13. Питання,  пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, з призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку  з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із складу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора закладу.                     Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи) видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документа про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється  відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів  та програм видається документ про позашкільну освіту на підставі річних  оцінок.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа  про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).

3.18. Учні, які мають  високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів  за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням  відділень або відділів.

3.19. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 4.1.Учасниками навчально-виховного процесу в закладі  є :

- учні;

- директор, заступник директора;

- викладачі, концертмейстери;

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь  у навчально-виховному процесі;

4.2. Учні закладу мають гарантоване державою  право  на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх  здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам музики; навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою закладу;

- участь у конкурсах, оглядах фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках  тощо, повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного  і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом  внутришкільного  переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються  за наказом директора.

4.4. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи. фізичний та психічний стан здоров’я  якої дозволяє виконувати професійні обов’язки  в закладі.

4.6. Педагогічні працівники закладу  мають  право  на :

- внесення керівництву закладу та  органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до  тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань,  нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної  роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих

- результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні  працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного  насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я  учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами  повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проводити роботу для залучення  дітей та юнацтва  до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням  посадових обов’язків  (журнали, плани роботи  тощо);

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань  відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної  роботи;

- виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної  роботи.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин  на тиждень. Оплата роботи здійснюється в пропорційно до обсягу педагогічного  навантаження. Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 10-15 відсотків від тарифної ставки. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року  або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв’язку  з вибуттям  або зарахуванням  учнів  протягом  навчального року здійснюється керівником. Оплата  праці  працівників  закладу  здійснюється  відповідно нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі  освіти, Міністерства культури  і туризму  України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних  працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки  учнів  та особи, які замінюють, мають  право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

- звертатися  до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання  та виховання  дітей;

- брати участь  у заходах, спрямованих на поліпшення  організації навчально-виховного  процесу та зміцнення матеріально – технічної  бази  закладу;

- захищати законні  інтереси учнів  в органах громадського самоврядування  закладу  та у відповідних державних, судових органах.

 5. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ 

5.1. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури  і мистецтв України.

5.2. Директор, заступник директора з навчальної роботи, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

5.3. Директор закладу:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм, техніки безпеки ;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, є розпорядником кредитів;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки  в установах банків або органах  Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та  дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

5.4. Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом. За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник директора з навчальної  роботи; Обов’язки  секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком  на один рік.

5.5. Педагогічна рада об’єднує  педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.6. Педагогічна рада закладу :

- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних

документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

- визначає  заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду.

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення пере іспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи ,пов’язані  з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов’язковим  є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.9.Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє за період між загальними зборами. Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу. Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

5.10. У закладі, за рішенням загальних зборів або  ради закладу, можуть створюватись і діяти  піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.11. Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо  вони перечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню  про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні  заклади системи Міністерства культури і туризму України  та цьому  статуту.

5.12. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених  інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники  яких затверджуються  наказом директора закладу. Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, викладацької та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 

6.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА  БАЗА  ЗАКЛАДУ

 6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства та цього  статуту.

6.2. Фінансування  закладу здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету та плати  за  навчання  учнів. Основним джерелом фінансування  закладу є кошти  міського бюджету. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних планів , матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист  та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетне фінансування закладу  не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню крім випадків передбачених чинним законодавством України і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений  відділом культури і туризму у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.  Основою розрахунку фонду заробітної  плати  є:

- штатний розпис;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за розрахунком  навчальних годин;

- сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених 57 статтею Закону України « Про освіту» та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6.4. Порядок установлення розміру плати  за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої  влади. Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

- кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38 (зі змінами і доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними  закладами (далі-Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 № 383/239/131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  12.12.97 за № 596/2400;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності передбаченої цим статутом. Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку. Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань, надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних актів, одержаних закладом від здійснення або на  здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, звільняються оподаткування.

6.7.  Заклад у процесі  провадження фінансово-господарської

діяльності  має  право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої  діяльності відповідно до цього статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту. Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

Для проведення навчально-виховної роботи закладу безоплатно надається в оренду приміщення.

6.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання  платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел перераховуються та зберігаються  на рахунках відділу культури  і туризму  Конотопської міської ради Сумської області або на рахунках   закладу.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та відповідно  до чинного законодавства заклад  може самостійно встановлювати будь-яку форму організації бухгалтерського обліку: через централізовану  бухгалтерію закладів  культури  або самостійно.

6.10. Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

7.1. Заклад має право проводити міжнародний  учнівський  та педагогічний обмін у рамках освітніх культурних програм, проектів, брати участь  у міжнародних заходах.

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати  прямі  зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями  інших країн у  встановленому законодавством   порядку. 

8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, органи  виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.

 9. ПРО  ЛІКВІДАЦІЮ  ЗАКЛАДУ

9.1. У разі ліквідації закладу його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.